Restauracja

Restauracja

Budujemy rentowne i przemyślane koncepty gastronomiczne.

Współpraca z Dobry Konsulting to tworzenie nowych, niszowych konceptów gastronomicznych, ale również wspieramy doradczo już istniejące lokale. Dbamy o zyskowność biznesu wdrażając optymalizacyjne rozwiązania do jej budżetu, a także dbamy o to, aby kadry jak i personel były dobrze przygotowane do pracy w biznesie gastronomicznym poprzez efektywne szkolenia dla nich.

Przykładowe usługi dla obiektów gastronomicznych:

Zarząd zewnętrzny restauracją [Interim Manager] - Restauracja
Cel:
- Poprawa kondycji finansowej przedsiębiorstwa
- Optymalizacja kosztów funkcjonowania lokalu
- Wdrożenie sprawdzonych standardów
- Kontrola bieżącej działalności operacyjnej
- Eliminacja zagrożeń
Metodyka:
Usługę rozpoczynamy od określenia jaki efekt naszej pracy ma zostać osiągnięty w Państwa przedsiębiorstwie, a także analizujemy i określamy konieczny czas do przeprowadzenia działań. Działanie opiera się o kontrakt B2B rozliczany na podstawie FV według miesięcznej stawki ryczałtowej, którą jednocześnie zaliczają Państwo jako koszt uzyskania przychodu optymalizując tym samym podatek VAT. Poddajemy Państwa przedsiębiorstwo stałej kontroli Managera zewnętrznego we wszystkich obszarach jego funkcjonowania. Planowanie budżetów i kontrola bieżąca ich wykonania co pozwala na przewidywalność prowadzonego przez Państwa biznesu. Kontrakt z nami zabezpieczamy dodatkowo ubezpieczeniem OC.
Efekt:
Poprzez optymalizację oraz kontrolę, wypracowanie nadwyżek inwestycyjnych w celu rozwoju przedsiębiorstwa oraz zabezpieczenia przyszłości firmy na wypadek zdarzeń losowych.
Usługa dostępna w województwach:
- Podkarpackie
- Świętokrzyskie
- Małopolskie
Planowanie inwestycji - Restauracja

Projekt planowania inwestycji w obiekt gastronomiczny oparty jest o działania architektoniczne, analityczne, doradcze w zakresie stworzenia projektu inwestycji opartego na metodologii S.M.A.R.T. z zastosowaniem sprawdzonych metod organizacji przedsiębiorstw gastronomicznych.

Doradztwo inwestycyjne - Restauracja

Jeżeli już zaprojektowałeś lokal gastronomiczny, a potrzebujesz wsparcia specjalistów przy jego realizacji chętnie wesprzemy inwestycję swoim doświadczeniem i wiedzą w zakresie tworzenia rentownych i nowatorskich projektów inwestycyjnych z dziedziny gastronomii.

Audyt tajemniczy gość - Restauracja
Cel:
- Ocena jakości pracy personelu gastronomii
- Ocena oferty restauracji
- Ocena jakości serwowanych dań
Metodyka:
- Audyt w oparciu o standardy normy ISO
- Raport audytorski sporządzany po wizycie w lokalu
- Wizyta audytorska w restauracji trwa średnio 150 minut
Efekt:
- Wykrycie nieprawidłowości pracy personelu
- Weryfikacja umiejętności pracy personelu
- Ocena pełnego procesu obsługi rezerwacji, analiza odchyleń i nieprawidłowości
Analiza biznesowa w oparciu o otoczenie - Restauracja

Analiza działalności gospodarczej przedsiębiorstwa, polega na wykrywaniu struktury zjawisk i procesów występujących w jego działalności, ustalaniu ich wewnętrznych i zewnętrznych powiązań, ustalaniu wielkości i przyczyn odchyleń stanów zaobserwowanych od postulowanych, a także na projektowaniu działań korekcyjnych, zmierzających do ekonomicznie racjonalnego ukształtowania stanu zjawisk i przebiegu procesów.

Analiza finansowa przedsiębiorstwa (Dla Inwestora/Banku/Dotacji UE) - Restauracja

Analiza finansowa, obok analizy techniczno-ekonomicznej, jest jednym z głównych elementów analizy ekonomicznej stanowiącej podstawę do pełnego zdiagnozowania sytuacji gospodarczej przedsiębiorstwa. Wykonywana jest na podstawie danych księgowych zbieranych w konkretnym roku obrotowym, gdzie owe dane zostają porównane, ocenione, a następnie zinterpretowane zgodnie ze standardami analitycznymi oraz wybranymi modelami. Interpretacja analizy powinna wskazywać obecny stan finansowy przedsiębiorstwa, a także szanse i zagrożenia płynące z podejmowanych do tej pory działań biznesowych.

Uzgodnienie spójności założeń projektu technologicznego - Restauracja

Uzgodnienie spójności założeń projektu budowlanego – opcjonalnie jeśli przewidywana jest rozbudowa lub przebudowa elementów kompleksu.

Benchmarking - Restauracja
Cel:
- Uzyskanie niezależnej opinii na temat strategii sprzedaży produktu lub usługi w działalności gastronomicznej
Metodyka:
- Badanie rynku lokalnego oraz w oparciu o posiadane case study działań biznesowych w podobnych lokalizacjach
- Przygotowanie raportu dla inwestora
Efekt:
- Obszerny raport zawierający dane lokalne do celu podjęcia decyzji biznesowych co do produktu/usługi  gastronomicznej
Biznesplan - Restauracja

Przy planowaniu nowej, zwłaszcza dużej inwestycji w działalność, niejednokrotnie konieczne będzie sporządzenie biznesplanu, służącego do zaprezentowania w sposób szczegółowy całego przedsięwzięcia oraz do oceny danego projektu pod względem jego przyszłej opłacalności przez potencjalnych inwestorów, skłonnych do jego dofinansowania.

Negocjacje z dostawcami - Restauracja

Negocjacje lub renegocjacje kontraktów z dostawcami wraz z określeniem zasad współpracy w formie outsourcingu usług.

Dokumentacja - Restauracja

Opracowanie wymaganych regulaminów, dokumentacji wspomagającej zapewnienie bezpieczeństwa korzystania z obiektu i wskazanie miejsc ich umieszczenia.

Strategia marketingowa - Restauracja

Dokument będący kluczem do zrozumienia firmy i tego, jak powinna operować w różnych płaszczyznach marketingowych to właśnie strategia marketingowa.  Definiując ten dokument, mówi się o tym, że opisuje on ogólnie przedsiębiorstwo, jego bezpośrednie otoczenie biznesowe, klientów i – niejednokrotnie – plan marketingowy, który pozwoli zrealizować cele strategii marketingowej.

Księga tożsamości - Restauracja

Dokument opracowany przy współpracy z zespołem grafików. Zawierał będzie pełną wizualizację marki przygotowana do celów patentowych znaku towarowego. Dzięki opracowaniu będzie można sprofesjonalizować wizerunek przedsiębiorstwa jako silnej marki na rynku.

Konsulting kulinarny - Restauracja

Usługa dopasowana indywidualnie do charakteru prowadzonej działalności gastronomicznej oparta o tworzenie oferty obiektu, konsultacje specjalisty kulinarnego, a także szkolenia wdrożeniowe dla personelu kuchni.