HACCP GMP/GHP – to nie zło konieczne, to bezpieczeństwo

W kontekście produkcji żywności, skrót CCP oznacza “Critical Control Point” (punkt krytycznego kontrolowania), co jest kluczowym elementem systemu HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) – czyli systemu analizy zagrożeń i punktów krytycznego kontrolowania. Głównym celem HACCP GMP/GHP jest zapewnienie bezpieczeństwa żywności poprzez identyfikację, ocenę i kontrolę potencjalnych zagrożeń dla zdrowia konsumentów na różnych etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji żywności.

Aby uniknąć kłopotów i spełnić wymogi dotyczące bezpieczeństwa produkcji żywności, firma powinna podjąć kilka kluczowych działań:

 • Analiza zagrożeń: Dokładnie zbadać cały proces produkcji żywności w celu zidentyfikowania możliwych zagrożeń dla zdrowia konsumentów, takich jak mikroorganizmy, chemiczne zanieczyszczenia czy ciała obce.
 • Wyznaczenie punktów krytycznego kontrolowania (CCP): Określenie kluczowych punktów w procesie produkcji, na których można skutecznie kontrolować i eliminować zagrożenia.
 • Określenie krytycznych limitów: Ustalenie granicznych wartości dla parametrów kontrolowanych w punktach CCP, które zapewniają bezpieczeństwo żywności.
 • Monitorowanie: Regularne i skrupulatne sprawdzanie parametrów kontrolowanych w punktach CCP, aby upewnić się, że są one utrzymane w określonych krytycznych limitach.
 • Procedury działań korygujących: Opracowanie planu działania w przypadku przekroczenia krytycznych limitów, w tym izolowanie wadliwej partii żywności i naprawa problemu.
 • Weryfikacja i dokumentacja: Regularne weryfikowanie i dokumentowanie procesu HACCP, aby zapewnić, że wszystkie działania są zgodne z zasadami i skuteczne.

Kilka ogólnych zasad postępowania w takich sytuacjach:

 • Naruszenie przepisów: Firma może ponieść odpowiedzialność karną, jeśli naruszyła przepisy dotyczące produkcji, przetwarzania, przechowywania lub dystrybucji żywności. Przykładowo, jeśli firma nie przestrzegała wymogów higienicznych, sanitarnych lub kontroli jakości żywności, a w wyniku tego doszło do zagrożenia zdrowia konsumentów, może zostać pociągnięta do odpowiedzialności karno-administracyjnej.
 • Zatrucie żywnościowe: Jeśli w wyniku wadliwej produkcji żywności doszło do zatrucia konsumentów, firma może zostać postawiona w stan oskarżenia o niedopilnowanie bezpieczeństwa żywności.
 • Zaniedbanie i brak staranności: Jeśli firma była świadoma zagrożeń związanych z produkcją żywności, ale nie podjęła odpowiednich działań w celu ich wyeliminowania lub nie przestrzegała obowiązujących standardów bezpieczeństwa, może zostać uznana za winną zaniedbania.
 • Wiedza o wadliwej żywności: Jeśli firma była świadoma wadliwości partii żywności, ale nadal wprowadziła ją do obrotu lub nie poinformowała odpowiednich władz o potencjalnych zagrożeniach, może zostać oskarżona o umyślne naruszenie bezpieczeństwa żywności.
 • Działanie niezgodne z zasadami HACCP GMP/GHP: Jeśli firma nie wprowadziła lub nie wdrożyła skutecznego systemu HACCP, który miałby na celu identyfikację, kontrolę i eliminację zagrożeń dla zdrowia konsumentów, może zostać obarczona odpowiedzialnością za zaniedbanie w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego.

Ważne jest, aby firma działała zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami dotyczącymi bezpieczeństwa żywności, wdrożyła skuteczne procedury HACCP i regularnie przestrzegała wymogów inspekcji i kontroli. W przypadku wystąpienia sytuacji, która stanowi zagrożenie dla zdrowia konsumentów, firma powinna natychmiast podjąć działania korygujące i poinformować odpowiednie władze. Dbanie o bezpieczeństwo żywności powinno być priorytetem każdej firmy produkującej, przetwarzającej lub dystrybuującej żywność.

Podstawa prawna nakazująca firmie zawiadomić służby sanitarno-epidemiologiczne (Sanepid) w przypadku zagrożenia zdrowia publicznego związana jest z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa żywności i ochrony zdrowia konsumentów. 

 • Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywieniu: W wielu krajach istnieją ustawy regulujące bezpieczeństwo żywności w tym i w Polsce występują takowe z uwzględnieniem unijnych rozporządzeń w tym kierunku. Nakładają na producentów, przetwórców, importerów i dystrybutorów żywności obowiązek zawiadamiania Sanepidu w przypadku zagrożenia zdrowia publicznego. Przepisy te określają, kiedy i w jaki sposób taka informacja powinna zostać przekazana.
 • Ustawa o ochronie zdrowia: W niektórych jurysdykcjach odpowiedzialność za ochronę zdrowia konsumentów w zakresie bezpieczeństwa żywności może być uregulowana w ramach ustawy o ochronie zdrowia. Ta ustawa może zawierać przepisy nakładające obowiązek na firmy zawiadamiania Sanepidu o wszelkich zagrożeniach związanych z żywnością.
 • Rozporządzenia i wytyczne Sanepidu: Organizacje sanitarno-epidemiologiczne często wydają konkretne rozporządzenia i wytyczne dotyczące bezpieczeństwa żywności oraz procedur zawiadamiania o zagrożeniach. Firmy powinny przestrzegać tych aktów prawnych i postępować zgodnie z wymaganiami w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnych.
 • System HACCP: Jeśli dana firma stosuje system HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), to zazwyczaj przewiduje on procedury i zalecenia dotyczące zawiadamiania Sanepidu w przypadku wykrycia potencjalnych zagrożeń zdrowotnych związanych z produkcją żywności.

W każdym przypadku ważne jest, aby firma była zaznajomiona z obowiązującymi lokalnymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa żywności i w razie potrzeby konsultowała się z prawnikami lub specjalistami w tej dziedzinie. Zawiadamianie Sanepidu w przypadku zagrożenia zdrowia publicznego jest ważnym krokiem w celu ochrony konsumentów i przeciwdziałania potencjalnym wybuchom chorób związanych z żywnością.

Konsekwencje prawne dla firmy, która nie dopilnuje bezpieczeństwa produkcji żywności, mogą być poważne i różnią się w zależności od jurysdykcji, jednak mogą obejmować:

 • Odpowiedzialność karną: Firmy, które wypuszczają na rynek żywność zagrażającą zdrowiu konsumentów, mogą być ścigane karnie, zwłaszcza jeśli w wyniku tego działania dochodzi do zatrucia lub chorób.
 • Odpowiedzialność cywilną: Firmy mogą zostać pozwane przez osoby poszkodowane, które doznały szkód zdrowotnych w wyniku spożycia zanieczyszczonej żywności.
 • Kary administracyjne: Organizacje nadzoru żywności mogą nałożyć na firmę kary finansowe lub ograniczenia w działalności, jeśli nie spełniają wymogów bezpieczeństwa żywnościowego.
 • Straty finansowe: Wycofanie wadliwych partii żywności, naprawa problemów i wzmocnienie procedur HACCP może być kosztowne dla firmy.
 • Szkoda reputacyjna: Negatywne informacje o braku bezpieczeństwa żywnościowego mogą wyrządzić poważne szkody reputacji firmy, co może wpłynąć na zaufanie konsumentów i wyniki finansowe.

W celu uniknięcia tych kłopotów i zapewnienia bezpieczeństwa żywności, firma powinna podejść do kwestii HACCP z dużą powagą, wdrażając odpowiednie procedury i monitorując cały proces produkcji żywności w sposób rygorystyczny. Warto również regularnie szkolić personel odpowiedzialny za produkcję i kontrolę jakości żywności, aby podnieść świadomość i zapobiec potencjalnym zagrożeniom.

Odpowiedzialność karna firmy za dopuszczenie do zagrożenia zdrowia konsumentów związana z produkcją żywności zależy od kwalifikacji czynu przez prokuratora.

Konsekwencje prawne za bagatelizowanie zagrożeń.

W Polsce przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa żywności są regulowane przez szereg aktów prawnych, zarówno krajowych, jak i unijnych. Firmy gastronomiczne mają obowiązek przestrzegać tych przepisów oraz wdrożyć odpowiednie procedury w celu minimalizacji zagrożeń. Bagatelizowanie zagrożeń i niedopełnienie obowiązków w zakresie bezpieczeństwa żywności może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych dla firm:

 • Kara finansowa: Inspektorzy sanitarni i organy odpowiedzialne za kontrolę żywności w Polsce mogą nałożyć na firmy gastronomiczne wysokie kary finansowe za naruszenia przepisów dotyczących bezpieczeństwa żywności. Wysokość kar może zależeć od rodzaju naruszenia, skali zagrożenia oraz historii naruszeń danej firmy.
 • Zamknięcie działalności: W skrajnych przypadkach, gdy naruszenia bezpieczeństwa żywności są szczególnie poważne i stanowią bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia konsumentów, organy kontrolne mają prawo do czasowego lub nawet stałego zamknięcia działalności firmy.
 • Odpowiedzialność karna: W przypadkach, gdy naruszenia bezpieczeństwa żywności prowadzą do zatrucia pokarmowego lub innych szkodliwych skutków dla zdrowia konsumentów, właściciele i zarządcy firm mogą ponieść odpowiedzialność karną za swoje działania lub zaniechania.

Zastosowanie CCP w gastronomii w Polsce jest kluczowym elementem zapewnienia bezpieczeństwa żywności i spełnienia wymogów prawnych. Firmy gastronomiczne, które odpowiednio wdrożą System HACCP, mogą minimalizować zagrożenia i ryzyko związane z produkcją żywności, a także budować pozytywną reputację oraz zaufanie gości. Jednocześnie bagatelizowanie zagrożeń i niedopełnienie obowiązków w zakresie bezpieczeństwa żywności może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych, w tym kar finansowych, zamknięcia działalności oraz odpowiedzialności karnej. Dlatego też każda firma gastronomiczna powinna podjąć odpowiednie kroki, aby wprowadzić i przestrzegać Systemu HACCP oraz dbać o bezpieczeństwo i dobro gości.